VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Uzavření smlouvy

 1. Komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem může probíhat rovněž formou elektronické komunikace, s čímž obě strany souhlasí. Veškeré dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem musí být i v případě elektronické komunikace potvrzeny písemnou dohodou podepsanou oběma smluvními stranami.  
 2. K uzavření Smlouvy o dílo může dojít pouze na základě písemné objednávky Objednatele, která bude učiněna na formuláři, který mu na požádání zašle Zhotovitel. K uzavření smlouvy o dílo dochází až potvrzením objednávky ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn odmítnout dle svého uvážení jakoukoliv objednávku. Lhůta pro potvrzení objednávky Zhotovitelem činí 2 pracovní dny. Pokud Zhotovitel v této lhůtě objednávku nepotvrdí, platí, že smlouva o dílo nebyla uzavřena. Uzavření Smlouvy o dílo stvrdí objednatel se Zhotovitelem podpisem objednávky v den fotografování (dále jen „Objednávka“). V případě svatebního focení však dojde k uzavření samostatné písemné smlouvy o dílo, jejíž návrh zašle Zhotovitel Objednateli v dostatečném předstihu před podpisem (dále jen „Smlouva o dílo“).
 3. Dílem se rozumí poskytnutí služby, která je specifikována v podepsané Objednávce nebo uzavřené Smlouvě o dílo. Určení předmětu plnění – díla musí být jednoznačné. 
 4. Vzájemná práva a povinnosti mezi Objednatelem a Zhotovitel se řídí Objednávkou nebo Smlouvou o dílo a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. V případech neupravených Smlouvou o dílo ani těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se vzájemné vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. V případech kdy Objednávka nebo Smlouva o dílo stanoví vzájemná práva a povinnosti odchylně od těchto Všeobecných obchodních podmínek, mají přednost ustanovení Objednávky nebo Smlouvy o dílo.
 5. Objednatel odesláním objednávky dle čl. I.2 těchto Všeobecných obchodních podmínek Zhotoviteli souhlasí se stylem práce Zhotovitele, s postprocessem dle jeho uvážení a s přístupem Zhotovitele k fotografování, neboť měl možnost se s prací Zhotovitele seznámit na jeho webových stránkách.

II. Rezervační poplatek

 1. Poté, co dojde k potvrzení objednávky ze strany Zhotovitele, je Objednatel povinen složit Zhotoviteli rezervační poplatek, a to ve výši uvedené v objednávce. V případě svatebního focení činí rezervační poplatek 3.000,- Kč.
 2. Rezervační poplatek lze složit k rukám Zhotovitele v hotovosti a/nebo bankovním převodem, nejpozději však do 5 pracovních dní od potvrzení objednávky Zhotovitelem u svatebního focení a do 2 pracovních dní u ostatních focení. Neučiní-li tak Objednatel, není Zhotovitel povinen objednávku považovat za závaznou. 
 3. Rezervační poplatek je následně započítán na celkovou cenu díla. Zbývající část ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli v hotovosti v den fotografování nebo na bankovní účet Zhotovitele nejdéle do 24 hod od data fotografování. Pokud tak Objednatel neučiní, není Zhotovitel povinen započít další práce na fotografiích a následně je odevzdat Objednateli. Jakým způsobem uhradí Objednatel Zhotoviteli zbývající část ceny díla informuje Zhotovitele předem. O každý den prodlení se zbývající části ceny díla se může prodloužit doba dodání konečných fotografií Zhotovitelem, a to dle jeho vytíženosti a navazujících zakázek. O tom rozhoduje výhradně sám Zhotovitel. 
 4. V případě, že Zhotovitel nebude moci splnit své smluvní zakázky kvůli zdravotnímu stavu nebo jiným závažným doložitelným okolnostem, které nebude schopen ovlivnit, má právo od Objednávky nebo Smlouvy o dílo odstoupit. V takovém případě má Objednatel právo na vrácení rezervačního poplatku v plné výši. Zhotovitel není povinen v takovém případě za sebe najít náhradu, může však Objednateli předat kontakty na jiné fotografy.
 5. V případě zrušení objednávky propadá rezervační poplatek ve prospěch Zhotovitele, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Toto neplatí v případě, že objednávka bude Objednatelem zrušena z vážných zdravotních důvodů, které Zhotoviteli písemně doloží. Rezervační poplatek v případě zrušení objednávky slouží k uhrazení prací započatých po objednání focení, nezbytnou administrativu, čas strávený komunikací, přípravou a servis související se fotografováním, který je ze strany Zhotovitele poskytovaný Objednateli před samotným focením.

III. Platební podmínky

 1. Objednatel je povinen Zhotoviteli za dílo uhradit cenu díla, a to dle podmínek dohodnutých v Objednávce nebo ve Smlouvě o dílo.  
 2. Zhotovitel uvádí ceny fotografování v Ceníku, který je zveřejněn na webových stránkách Zhotovitele, s výjimkou Ceníku svatebního fotografování, který bude Objednateli Zhotovitelem zaslán v případě jeho zájmu o svatební fotografie.
 3. Cena díla dohodnutá Zhotovitelem a Objednatelem v Objednávce nebo ve Smlouvě o dílo má přednost před cenou uvedenou v Ceníku Zhotovitele.
 4. V ceně díla není zahrnuto poštovné a doběrečné, které je k celkové ceně díla přičteno vždy dle aktuálních ceníků ČP.
 5. V případě, že si Objednatel pro plnění díla nebo jeho části vybere prostory (památky, hrady, zámky, koupaliště apod.), kde se vybírá vstupné, uhradí ho i za Zhotovitele.
 6. V případě focení mimo Žďár nad Sázavou má Zhotovitel právo účtovat Objednateli cestovné ve výši 12 Kč/Km.

IV. Práva a povinnosti stran

 1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli zhotovit a dodat objednané dílo v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté v Objednávce nebo ve Smlouvě o dílo, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce Zhotovitele v den podpisu Objednávky nebo uzavření Smlouvy o dílo. 
 2. Vlastnictví k dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem předání díla. Nebezpečí nahodilé zkázy a zničení díla přechází na Objednatele dnem převzetí díla. 
 3. Pokud není v Objednávce nebo ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, Objednatel není oprávněn požadovat předání díla před zaplacením jeho celé ceny. 
 4. Pro případ, že Zhotovitel přijme objednávku, kterou není schopen sám zhotovit, je za tím účelem oprávněn využít třetí osoby. 
 5. Případné požadavky Objednatele na změnu Objednávky nebo Smlouvy o dílo, pokud jsou Zhotovitelem akceptovány, musí být písemně stvrzeny a přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu a mění cenu. 
 6. Jestliže po uzavření objednávky nebo Smlouvy o dílo nastanou okolnosti, které nemůže Zhotovitel ovlivnit či odvrátit a brání Zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě v plnění sjednaných závazků, má Zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese Zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.
 7. Objednatel je povinen co nejpřesněji poskytnout Zhotoviteli všechny potřebné informace, nejlépe písemně a příp. dle požadavků Zhotovitele, aby mohl Zhotovitel co možná nejpřesněji poskytnout Objednateli vhodné řešení a přesnější cenovou kalkulaci. 
 8. Maximální doba fotografování je uvedena v každém balíčku vč. svatebního focení a nelze ji bez předchozí dohody prodlužovat.
 9. Fotografie jsou Zhotovitelem archivovány 3 kalendářní měsíce, následně jsou trvale smazány.
 10. Zhotovitel ve sjednané lhůtě do 5 týdnu od data fotografovaní předá Objednateli náhledovou galerii, ze které si objednatel nejpozději do 7 dnů vybere fotografie k finálnímu zpracováni. Jestliže Objednatel výběr neprovede do 7 dnů od doručení náhledové galerie, doba dodání finálních fotografií se může prodloužit dle vytíženosti Zhotovitele a Zhotovitel za ni neručí. Standardní doba dodání finálních fotografií je do 5 týdnu od zaslaní potvrzeného výběru z náhledové galerie Objednatelem. Neprovede-li Objednatel výběr do 30ti dnů, má Zhotovitel právo dokončit výběr dle svého uvážení s ohledem na své zkušenosti.

V. Záruka a kvalita díla

 1. Zhotovitel dodá dílo nepoškozené a v kvalitě, která byla sjednána Objednávkou nebo Smlouvou o dílo. Nebyla-li kvalita zakázky sjednána, bude dílo zhotoveno v kvalitě obvyklé pro stejný či obdobný typ zakázky. 
 2. Objednatel bere na vědomí, že každý člověk je jiný, má svůj osobitý vzhled a estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti různí. Vlastní vzhled a nespokojenost s ním v žádném případě není důvodem pro reklamaci. Zhotovitel není povinen tzv. „retušovat“ vzhled osob zachycených na fotografiích (např. váhu, špatné líčení a účes, nedokonalosti pleti, nečistoty na oděvu, odstranění tetování, rušivých prvků a osob apod.) Probíhá základní retušovaní pouze u stylizovaných portrétních fotografií (pupínky, jizvy, škrábance apod.) o kterém Zhotovitel rozhoduje sám. Reportážní fotografie, skupinové apod. Zhotovitel neretušuje. 
 3. Objednatel bere na vědomí, že součástí díla nejsou neupravené fotografie a že pouze Zhotovitel je oprávněn vybrat, které fotografie předá Objednateli a které poskytne barevné, které černobílé, případně v obou verzích.
 4. Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel neodpovídá Objednateli za nedokonalé výsledky zaviněné nevhodným počasím, špatnými světelnými podmínkami nebo jinými okolnostmi, které mu brání ve zhotovení a dodání vyšší kvality snímků a které nebyl schopen technicky a/nebo umělecky vykompenzovat nebo upravit, stejně jako za nedokonalý obsah zhotovených fotografií v případě, že mu budou ze strany fotografovaných osob kladeny překážky.
 5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly v souvislosti s neposkytnutím odpovídajícího materiálu, podkladů nebo pokynů Objednatelem, jestliže Zhotovitel na vadnost materiálu nebo nevhodnost pokynů Objednatele upozornil. 
 6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly nevhodným a nebo neodborným zacházením či manipulací s dílem po jeho předání Objednateli.
 7. Vady díla musí být uplatněny písemnou formou s náležitým popisem a foto/video-dokumentací vady, neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 3 pracovních dnů od předání díla Objednateli. 
 8. Reklamace se nevztahují na vizuální či funkční prvky díla, které byly součástí odsouhlaseného návrhu řešení a nebo jsou uměleckým záměrem a součástí díla vytvořeného Zhotovitelem. 
 9. Reklamovat nelze nespokojenost se svým vzezřením na fotografiích (např. velký nos, předkus, tělesné proporce, špinavé oblečení apod.) a s podobou prostor, kde byly fotografie pořízeny.
 10. Reklamaci nelze uznat v případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli nekvalitní předlohu nebo neposkytl požadované podklady. 

VI. Autorská práva 

 1. Dílo je výsledkem tvůrčí činnosti Zhotovitele a je vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě, včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na rozsah, účel nebo význam, a tedy je autorským dílem ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb. Pokud Objednávka nebo Smlouva o Dílo neurčuje jinak, je výhradním vlastníkem práv používání a jakékoliv distribuce díla jeho autor, resp. Zhotovitel. Objednatel ani jiná fyzická či právnická osoba nesmí s dílem nakládat ani ho dále distribuovat bez písemného souhlasu autora, resp. Zhotovitele. Výjimku tvoří užití díla nebo jeho tiskové kopie pro osobní potřebu fyzické osoby, a to ve všech případech bez účelu dosažení obchodního prospěchu. I v takovém případě je třeba uvádět jméno autora. Dle autorského zákona není bez souhlasu autora dovoleno fotografie jakkoliv upravovat (barevně, barevné filtry aplikací, odstraněním loga, změnou kompozice apod.) a dále je používat nebo zveřejňovat. 
 2. Objednatel bere na vědomí, že autorem díla je Zhotovitel a že je povinen nakládat s dílem pouze v rozsahu, jež Objednateli dovoluje autorský zákon. Objednatel může používat dílo pro svou osobní nekomerční prezentaci, nikoliv však náhledy s vodotiskem.
 3. Objednatel není bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele oprávněn předat dílo nebo některou jeho část třetím osobám za účelem jejich reklamy či propagace služeb (např. květinářství, kadeřnictví, půjčovny šatů apod.)
 4. Fotografie, které vzniknou v rámci plnění díla a z uměleckého hlediska se budou hodit do portfolia Zhotovitele, může Zhotovitel použít k vlastní prezentaci na webu, firemních sociálních sítích nebo k marketingu za účelem vlastní propagace. Za toto užití nenáleží Objednateli žádná odměna.

VII. Zpracování osobních údajů – GDPR

 1. Objednatel podpisem Objednávky nebo Smlouvy o dílo uděluje Zhotoviteli souhlas s pořízením fotografické, audio nebo video dokumentace a zpracováním osobních údajů na ní uvedených.
 2. Objednatel podpisem Objednávky nebo Smlouvy o dílo bere na vědomí, že zpracování jeho osobních údajů, které Zhotoviteli poskytnul v souvislosti s uzavřením smlouvy, Zhotovitel zpracovává a bude zpracovávat z titulu uzavření smlouvy a jejího plnění s odkazem na čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR). Účelem zpracování je evidence smluvní spolupráce a uplatnění případné reklamace. Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje Objednatele v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, po dobu 5 let, následně údaje zlikviduje. 
 3. Objednatel svým podpisem Objednávky nebo Smlouvy o dílo stvrzuje, že byl seznámen se svými právy, tedy právy subjektu údajů. Je si vědom svých práv v souladu s čl. 15 – 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, zejména práva na přístup k osobním údajům, práva na opravu a právo na výmaz.
 4. S ohledem na možnost skupinového fotografování, kdy mohou být zpracovávány v souvislosti s prováděním díla i osobní údaje dalších osob, nikoliv jen Objednatele, Objednatel prohlašuje a nese odpovědnost za to, že tyto osoby obeznámil s tím, že budou jejich osobní údaje zpracovávány a jaká mají práva, a to v rozsahu výše uvedených odst. 1 a 2 tohoto článku. Objednatel je a/nebo bude schopen tyto skutečnosti v případě potřeby prokázat. 
 5. Zhotovitel ve spojení s prohlášením Objednatele uvedeným v odst. D tohoto článku nenese odpovědnost za případné porušení práv fyzických či právnických osob ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb. anebo zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku týkající se ochrany osobnosti, vyjma případů, kdy bude těmito osobami výslovně požádán o nepořizování nebo nezveřejňování jakékoliv formy zachycení jejich osob a Zhotovitel tuto žádost neuposlechne.

VIII. Další ustanovení

 1. Zhotovitel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození díla ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech. 
 2. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky či v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.
 3. Zhotovitel neodpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv, které jsou důsledkem obsahu Objednatelem předaných podkladů či požadavků u sjednané objednávky. Za takto způsobenou škodu nese plnou odpovědnost Objednatel. 
 4. Zhotovitel je oprávněn použít a modifikovat dodaná data a podklady Objednatelem za účelem zhotovení díla, kontroly kvality díla, úpravy technických parametrů předaných dat nebo za účelem dosažení nejlepší možné kvality smluveného díla. Zhotovitel nesmí předaná data nebo podklady (objednávku) použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.

IX. věrečná ustanovení

 1. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností a tato změna nabývá účinnosti ode dne jejího oznámení Objednateli. 
 2. V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2021